Adaptace lesů na klimatickou změnu - 19. 10. 2017

8:00-17:00 h, Zámek Křtiny
Adaptace lesů na klimatickou změnu je velkou výzvou a zároveň dlouhodobým úkolem pro české lesnictví. Půjde o soubor většinou již z minulosti známých hospodářských opatření, které však bude třeba znovu prověřit v měnících se či v již změněných přírodních podmínkách. Je všeobecně známo, že   les   neustále   plně   tvořivý   (v   překladu   prof.   Konšela - něm. „Dauerwald“), resp. les trvale zapojený (angl. „continuous cover forest“) tlumí klimatické extrémy, zlepšuje sekvestraci uhlíku a efektivně   hospodaří  s vodou.   Jakou   strukturu  by   však   takový   les   měl  vykazovat   v daných podmínkách (nižších a středních poloh) při požadavku na udržení trvalosti a výnosovosti produkce dřevní   hmoty?   Půjde  o  les   vysoký,   nízký   nebo   střední,   obhospodařovaný   násečným,   podrostním nebo   výběrným   způsobem   anebo   půjde   o   mix – tzv.   freestyle?   Při   hledání   ideálního   modelu „adaptovaného“ hospodářského lesa v konkrétních přírodních podmínkách bude potřeba v každém případě navázat na místní historicky prověřené praktické zkušenosti lesníků a zároveň dále hledat a ověřovat   nové   či   alternativní   metody.  V tomto   směru   můžeme   na   současných   lesních   porostech, obhospodařovaných   Školním   lesním   podnikem   Masarykův   les   Křtiny,  prezentovat   jak   historické snahy a cíle řady významných lesnických osobností – lichtenštejnských lesníků, profesorů lesnické fakulty   a   personálu   ŠLP,   tak   i   moderní  trendy  v  lesnictví v těsné spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem pořádané akce je prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky této práce v kontextu cílené adaptace lesů na probíhající klimatickou změnu.

Více informací zde.

Přihláška zde.